top of page

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

01

Demand Letter
10 วัน

ยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวกับกรมการจัดหางาน

02

เปิดรับสมัครคนงาน
30 วัน

นำเอกสารที่ได้รับอนุมัติส่งไปประเทศต้นทางเพื่อเปิดรับสมัครคนงาน

03

จัดทำเอกสารการขอรับ

ใบอนุญาตทำงานให้คนงานแล้วยื่นไปที่กรมการจัดหางาน และกระทรวงแรงงาน

04

ตีวีซ่าและกำหนดวันคนงานเข้าด่าน 7-10 วัน

รับหนังสืออนุมัติการนำเข้าแรงงานจากกรมการจัดหางานส่งให้สถานฑูต

05

รับคนงานจากด่าน

- แรงงานเกัมพูชา

:เข้าด่านสระแก้ว

- แรงงานเมียนมาร์

เข้าทางด่านแม่สอด

คนงานเดินทางเข้าสถานที่ของนายจ้าง
ใช้เวลา 1 วัน

bottom of page